Arkusze obserwacji to narzędzia przydatne każdemu nauczycielowi

Dziecko chodzi do szkoły w określonym celu. Ma otrzymać i przyswoić wiedzę, dzięki której będzie mogło zrozumieć otaczającą je rzeczywistość, prawa rządzące światem. Innym ważnym zadaniem spoczywającym na placówkach edukacyjnych jest przystosowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie, czyli ich socjalizacja. Odbywa się to poprzez wpajanie uczniom reguł współżycia społecznego.

Arkusze do oceny postępów uczniów

Nauczanie jest jednak zadaniem trudnym. Wiedzą to doskonale nauczyciele, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami różnej natury. Muszą je pokonać, gdyż są rozliczani przez przełożonych za efekt.

Tym ostatnim może być np. opanowanie przez podopiecznych określonych umiejętności, np. dodawania, odejmowania, odmiany przez przypadki, używania czasowników w języku angielskim w czasie przeszłym itd. Pożądany rezultat, jaki ma przynieść jego kształcenie w szkole, zależy od przedmiotu i wieku dziecka.

By stwierdzić, czy uczeń przyswaja przekazywany mu materiał, nauczyciel używa arkusza obserwacji. Dokument ten stosowany jest we wszystkich typach szkół, na różnym szczeblu edukacji i w różnych dziedzinach. Inny arkusz służy ocenie dziecka niepełnosprawnego w wieku gimnazjalnym, a inny przedszkolaka.

Różne rodzaje arkuszy

Karta monitorowania może służyć ocenie opanowania podstawy programowej przez dziecko w wieku lat 6. Inny arkusz wykorzystywany jest do analizy ilościowej, postępów trzylatka. Osobny dokument służy ocenie stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej, godzin przeznaczonych na tzw. lekcje wychowawcze. Istnieje też druk ankiety badania losów absolwenta danej instytucji edukacyjno-wychowawczej.