Cele budowy zielonych miejsc pracy

Wpływ człowieka na zmiany klimatu

 

Zmiany klimatyczne są w dużej mierze efektem działalności człowieka. Spalanie paliw kopalnych, karczowanie lasów, stosowanie nawozów azotowych czy składowanie odpadów mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. Zmiany klimatu zagrażają środowisku naturalnemu, a co za tym idzie, zdrowiu i życiu ludzi. Zahamowanie tego procesu wymaga zmian ekonomicznych oraz zapewnienia nowych miejsc pracy zwłaszcza dla ludzi pracujących w sektorach, które w dużej mierze przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych.

 

Jak możemy na to wpłynąć?

 

Celem budowania zielonych miejsc pracy jest dostosowanie się do norm ekologicznych, zniwelowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz edukacja. Obecnie powstaje coraz więcej stanowisk pracy, które jednocześnie służą ochronie środowiska. Dużą rolę gra sektor energetyki odnawialnej. Wzrost liczby zielonych miejsc pracy uzależniony jest od decyzji politycznych. Szacuje się, że do 2020 roku zatrudnienie w energetyce odnawialnej mogłyby znaleźć nawet 3 miliony ludzi w samej Unii Europejskiej. Ważnym jest rozszerzanie świadomości dotyczącej źródeł energii i konserwowanie tych nieodnawialnych.

 

Zielone miejsca pracy wiążą się często z sektorem rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii (takich jak energia słoneczna czy wiatr), recyklingu odpadów, co pomaga wpłynąć na aktywizację lokalnych społeczności na rzecz poprawy warunków we własnym otoczeniu. Celem budowy zielonych miejsc pracy jest również redukcja bezrobocia oraz obniżenie kosztów energii i materiałów w przemyśle, które obecnie często kilkakrotnie przewyższają koszty pracy. Zmiany takie jak zastosowanie urządzeń energooszczędnych w dużym stopniu obniżają koszty produkcji Działania na rzecz poprawy tej sytuacji niosą wiele korzyści, od potencjalnego poprawienia jakości europejskiej gospodarki do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zniwelowania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia i ilości miejsc pracy powinien być ściśle związany ze zmniejszaniem zużycia cennych zasobów naturalnych.