Fundusz pieniężny – kto może w niego inwestować? Cechy funduszu pieniężnego

Inwestycja w fundusz pieniężny obarczona jest stosunkowo niskim ryzykiem i wymaga posiadania co najmniej półrocznego horyzontu inwestycyjnego. Inwestor wybierający ten rodzaj inwestycji powinien nastawić się na niską stopę zwrotu. Fundusz pieniężny zapewnia elastyczność strategii inwestycyjnej.

W co inwestuje fundusz pieniężny? Instrumenty rynku pieniężnego

Swoje aktywa fundusz pieniężny inwestuje przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego. Udział instrumentów rynku pieniężnego w aktywach funduszu powinien być nie mniejszy niż 70 procent, a często wynosi 100 procent. Fundusze inwestycyjne tego typu inwestują w:

  • bony skarbowe,
  • krótkoterminowe lokaty bankowe,
  • bony pieniężne,
  • krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw,
  • certyfikaty depozytowe,
  • dłużne papiery wartościowe z terminem wykupu do 12 miesięcy.

Instrumenty rynku pieniężnego charakteryzują się niewielkimi wahaniami wartości, dlatego inwestycja w nie wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem. Warto jednak pamiętać, że żadna inwestycja nie jest całkowicie pozbawiona ryzyka.

Cechy funduszu pieniężnego i profil inwestora

Fundusz pieniężny to najczęściej fundusz inwestycyjny otwarty. Dzięki temu jest szeroko dostępny dla inwestorów, zapewnia dużą płynność inwestycji i przejrzystość. W dowolnym momencie można zażądać wykupu jednostek uczestnictwa, ale towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwykle zalecają określony minimalny czas inwestycji. W przypadku funduszy pieniężnych to minimum 6 miesięcy.

Fundusze pieniężne są wyceniane codziennie w dniach regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania funduszy pieniężnych publikują na bieżąco zarządzające tymi funduszami towarzystwa, dane związane z wyceną funduszy można znaleźć też w portalach internetowych specjalizujących się w tematyce funduszy inwestycyjnych, z których najważniejszy jest Analizy.pl.

Ze względu na cechy funduszu pieniężnego można określić profil inwestora w ten instrument inwestycyjny. Produkt ten skierowany jest do osób z krótkim horyzontem inwestycyjnym i akceptujących wyłącznie niskie ryzyko inwestycyjne. To instrument polecany inwestorom zainteresowanym inwestycjami o wysokiej płynności i zapewniających dużą elastyczność strategii. Ogólną zasadą inwestycji jest proporcjonalność poziomu ryzyka i potencjalnego zysku, tak jest też w tym przypadku. Niskie ryzyko oznacza, że stopa zwrotu także jest stosunkowo niska (w porównaniu np. do funduszy akcji).

Fundusz pieniężny powinni omijać ci, którzy oczekują gwarancji zysku i ci, którzy nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.