Co musisz wiedzieć, jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca.

W dzisiejszych czasach migracje społeczeństwa na całym świecie są zjawiskiem całkowicie naturalnym. Zagrożenie terrorystyczne, a także niepokojąca sytuacja na Ukrainie, spowodowała napływ ludności również do Polski. Proces ten zbiegł się z problemami w polskim sektorze gospodarze, borykającym się z niedoborem kadrowym, szczególnie na niższych szczeblach zawodowych. Wzrost ilości wolnych stanowisk dla pracowników szeregowych, związany ze stale zwiększającym się odsetkiem osób z wykształceniem wyższym, które wolą wyjechać do krajów Europy zachodniej i zarobić więcej niż w ojczyźnie. Efektem wyżej opisanych procesów jest stale zwiększający się odsetek zatrudnienia cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców.

 

Ogólna sytuacja zatrudnienia cudodziemców przez polskich przedsiębiorców.

Istotnym aspektem aspektem zatrudnienia cudzoziemców przez polskich przedsiębiorcow jest wysokość wynagrodzenia za pracę. Pracownicy z krajów słabiej rozwiniętych, mają mniejsze wymagania finansowe niż Polacy, co zmniejsza koszty zatrudnienia nawet o około 21%. Wśród imigrantów napływających do Polski, większość  stanowią osoby słabo wykształcone. Nie jest to jednak reguła i przy odrobinie szczęścia trafić można na osoby, posiadające wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w specjalistycznych branżach.

Regulacje prawne wynikające z nawiązania współpracy z obcokrajowcami.

Od 1 stycznia 2018 roku w Polsce obowiązuje ustawa regulująca zatrudnienie cudzoziemców z Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii i Białorusi. Zgodnie z uchwaloną ustawą, pracodawca zobowiązany jest dokonać opłaty związanej z zatrudnieniem obcokrajowca, przedłożyć stosowny wniosek, a także podać informacje odnośnie charakteru wykonywanej pracy, podstawowych danych osobowych cudzoziemca i jego planowanego adresu zamieszkania. Do obowiązków pracodawcy należy również zawarcie pisemnej umowy o prace, zawierającej informacje o charakterze wykonywanej pracy, obowiązkach wynikających z umowy i wynagrodzeniu nie niższym niż minimalne. Umowa musi zostać sporządzona w języku polskim i ojczystym języku cudzoziemca.

Zatrudnienie cudzoziemców wiąże się z szeregiem udogodnień- przede wszystkim z oszczędnościami wynikającymi z niższego wynagrodzenia, którym zadowolą się obcokrajowcy. Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcom związane jest jednak z wypełnieniem szeregu dokumentów oraz złożonością całego procesu.