Co zrobić, aby system ocen pracowniczych motywował zatrudnionych?

System ocen pracowniczych jest bardzo ważny w każdym środowisku pracy. To zespół jasnych wytycznych, według których poddaje się zweryfikowaniu aktywność zatrudnionych.

Idealny system ocen pracowniczych to taki, który jest powiązany z systemem premiowym w firmie. Zapisy zaś systemu ocen pracowniczych wpływają przynajmniej pośrednio na poziom motywacji zatrudnionych do wykonywania powierzonych im czynności.

Czy system ocen pracowniczych może sprzyjać większej motywacji do pracy?

Zdecydowanie tak. Kluczowe jest jednak, aby system ocen pracowniczych był powiązany
z systemem premiowym w firmie. Pożądane jest więc doprowadzenie w firmie do tego, aby wynik oceny pracowniczej miał wpływ, czy nawet przesądzał o tym, czy pracownik uzyska w danym miesiącu, kwartale, roku premię za swoje działania. Tylko wtedy zatrudnieni będą dążyć do tego, by efektywnie i bezbłędnie wykonywać swoje działania. Warto wprowadzić także w firmie skalę progresywną premii, uzależnionej od wyniku oceny pracowniczej. Zatem zatrudnieni powinni mieć zapewnione, że im wyższy uzyskają wynik z oceny pracowniczej, tym wyższa kwota premii dodatkowej będzie im wypłacona.

 

System ocen pracowniczych powinien również uwzględniać różne formy oceny pracy zatrudnionych. Powinna się w nim znajdować nie tylko ocena miesięczna, kwartalna, ale i ocena roczna pracownika. Ta ostatnia powinna mieć wpływ na decydowanie w firmie o awansach, podwyżkach, czy delegowaniu do ambitniejszych, trudniejszych zadań i projektów.

Kiedy system ocen pracowniczych zmotywuje zatrudnionych do lepszej pracy?

Stanie się tak wtedy, gdy ludzie będą dokładnie znać funkcjonujący w ich środowisku pracy system ocen pracowniczych. Pracownik, aby działać wydajnie, bezbłędnie musi wiedzieć, jakie są oczekiwania szefa i według jakich kryteriów będzie oceniana, sprawdzana jego aktywność zawodowa. Oczywiste jest, że jeśli z systemu ocen pracowniczych będzie wynikało, jakie działanie na danym stanowisku pracy jest błędem krytycznym, pracownik będzie zmotywowany, aby tego błędu unikać, a pracować poprawnie. Ważne jest, aby zatrudnieni byli na bieżąco informowani, jak ich praca będzie sprawdzana, jak ma wyglądać prawidłowo, zgodnie ze standardami zrealizowane dane zadanie. Wynik oceny pracowniczej musi również wpływać na wynagrodzenie, które to jest największą dla ludzi motywacją do pracy. Istotne jest również doprowadzenie do tego, aby zatrudnieni o najwyższych ocenach pracowniczych (np. liczbie uzyskanych punktów na arkuszu oceny pracowniczej) mogli liczyć na bardzo wysokie premie, stanowiące nawet do 70-80% podstawy ich wynagrodzenia zasadniczego.