Jak wygląda ocena pracy nauczyciela?

Okresowa ocena pracownika to w zakładach pracy normalna sytuacja. Każdy szef chce mieć w swoim zespole tylko najlepszych, sumiennie wykonujących swoje zadania i na których zawsze można polegać. To oni są bowiem gwarancją pomyślności danej jednostki.

Ocena negatywna oznacza zwolnienie

Nie inaczej jest w szkole. Oceniani są uczniowie oraz nauczyciele. Oczywiście odbywa się to w różny sposób. Ci pierwsi piszą sprawdziany i przechodzą inne testy sprawdzające wiedzę. Pod uwagę bierze się również ich zachowanie, stosunek do kolegów, szkoły, nauczycieli. Efektem tej weryfikacji oraz opinii są oceny semestralne i końcowe (wpisywane na świadectwo).

W jaki sposób dokonywana jest ocena pracy nauczyciela? Najpierw o zamiarze przeprowadzenia takiej oceny dyrektor placówki informuje nauczyciela. To powiadomienie musi zostać wręczone na piśmie co najmniej miesiąc przed przeprowadzeniem ewaluacji.

O ocenę może wnioskować szef placówki, organ prowadzący szkołę (np. gmina w przypadku szkół podstawowych), instytucja nadzoru pedagogicznego (kuratorium), rada szkoły albo rada rodziców. Obowiązek informacyjny nie występuje wtedy, gdy ocena pracy ma się odbyć z inicjatywy samego zainteresowanego.

We wspomnianym czasie, czyli na co najmniej cztery tygodnie przed ewaluacją, oceniany ma prawo do złożenia kilku wniosków. Mogą one dotyczyć np. obecności przedstawiciela związku zawodowego czy przedstawienia opinii przez doradcę metodycznego.

Proces oceniania może się odbyć nie częściej niż raz w roku. Nie dotyczy to tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę w więcej niż jednej jednostce oświatowej. Częstotliwość oceny pracy czy dorobku zawodowego pedagoga nie jest uregulowana przepisami. Tym bardziej niewłaściwe jest twierdzenie, że ocena pracy nauczyciela obowiązuje przez pięć lat.

Co się stanie, jeśli nauczyciel otrzyma negatywną ocenę? W takiej sytuacji dyrektor rozwiązuje z nim umowę o pracę. Obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie. Wygaśnięcie stosunku pracy następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

Możliwość apelacji

Wychowawcy przysługuje prawo odwołania od otrzymanej oceny negatywnej. Kwestia ta jest regulowana przez paragraf szósty rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Pedagog może wnieść wniosek do sądu pracy właściwego dla siedziby szkoły, w której pracuje zainteresowany. Zadaniem sądu jest zbadanie prawidłowości oraz rzetelności kwestionowanej przez powoda oceny, która stała się przyczyną rozwiązania z nim umowy o pracę przez dyrektora szkoły.