Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – czym się zajmuje?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest jednostką kontrolującą stosowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz monitorowania stanu środowiska na terenie danego województwa. Pod nadzorem tej instytucji są wszystkie powiaty wchodzące w skład danego obszaru.

 

Obowiązki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Działalność WIOŚ obejmuje zadania dotyczące zbierania oraz weryfikacji danych pozyskiwanych w toku badań określonych mianem: Państwowego Monitoringu Środowiska. Polega to na opracowywaniu raportów i analiz z zakresu tematyki dotyczącej ochrony środowiska bądź wybranego obszaru danego województwa. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zajmuje się również tworzeniem projektów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz nadzorem i koordynacją programów monitoringu lokalnego stworzonych przez podmioty gospodarcze.

 

WIOŚ jest również jednostką, która zajmuje się wymierzaniem kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Przede wszystkim są to sankcje z tytułu: przekroczenia ilości substancji przedostających się do wód lub powietrza, przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu lub uciążliwości zapachowej oraz składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Kary te najczęściej mają charakter pieniężny, są również przypadki, w których WIOŚ wydaje decyzje dotyczące zaprzestania działalności podmiotu, który narusza przepisy z zakresu ochrony środowiska. Grzywny nakładane są w charakterze mandatów karnych, a postępowanie prawne kierowane jest do prokuratury. Do podmiotu naruszającego przepisy kierowane są również wnioski o podjęcie kroków w kierunku likwidacji nieprawidłowości.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sprawuje pieczę nad tym, aby zasoby przyrody były użytkowane w racjonalny sposób i urządzenia przeciwdziałające skażeniom środowiska działały w sposób prawidłowy. WIOŚ ma również decydujący głos w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji. Do jego zadań należy informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach środowiskowych oraz wdrażanie inicjatyw mających na celu zapobieganie awariom i likwidacji ich skutków.   

 

Laboratorium WIOŚ

 

W ramach WIOŚ działa laboratorium, w którym przeprowadzane są badania, zaplanowane w ramach monitoringu stanu środowiska. Laboratorium WIOŚ zajmuje się również kontrolą w przypadkach poważnych zagrożeń środowiskowym.