Zagraniczne wynagrodzenie, ale emerytura polska

Coraz więcej polskich firm wysyła swoich pracowników do pracy w krajach członkowskich UE. Rzecz tyczy się nie tylko wielkich korporacji, ale coraz częściej również małych i średnich przedsiębiorstw. Warto znać swoje uprawnienia wyjeżdżając za granicę w ramach obowiązków służbowych.

W którym momencie kończy się podróż służbowa a zaczyna oddelegowanie?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest trudna. Podstawowymi kryteriami jakie różnicują te dwa pojęcia to czas i charakter wyjazdu. Z podróżą służbową będziemy mieli do czynienia jeżeli będzie to wyjazd incydentalny, okazjonalny i krótkotrwały. W przypadku oddelegowania pracownik będzie po prostu przez pewien czas wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę za granicą (maksymalnie przez dwa lata, od 2020 roku planuje się skrócenie tego okresu do roku). Pracownik delegowany to (zgodnie z ustawą o delegowaniu z dn. 10 czerwca 2016) pracownik w rozumieniu przepisów państwa, do którego jest delegowany, tymczasowo skierowany do pracy na terenie tego państwa przez pracodawcę z terytorium RP.

Co przysługuje pracownikowi delegowanemu?

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi takie same warunki pracy jakie obowiązują w kraju przyjmującym. Dotyczy to m.in.: minimalnego wynagrodzenia, urlopów, okresów odpoczynku, maksymalnych okresów pracy, zasad BHP, zapobiegania dyskryminacji, zatrudniania kobiet w ciąży i młodocianych.

Przy delegowaniu pracownika za granicę składki na ubezpieczenia społeczne będą nadal odprowadzane w Polsce przez maksymalnie 2 lata. W związku z tym kwestia świadczeń emerytalnych nadal pozostanie w kompetencjach ZUS-u. W niektórych przypadkach, za zgodą właściwych władz państwa UE polskie ubezpieczenie społeczne może być utrzymane dłużej niż 24 miesiące. W przeciwnym wypadku trzeba będzie przenieść ubezpieczenie do systemu zabezpieczania społecznego kraju przyjmującego.

Jeżeli praca za granicą trwa krócej niż pół roku pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy w Polsce. Świadczenie pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy spowoduje konieczność zapłaty podatku w kraju, do którego pracownik został delegowany. Mimo to nadal pozostaje on polskim rezydentem podatkowy, tzn. rozliczenie podatkowe powinien złożyć w Polsce, ale aby uniknąć podwójnego opodatkowania będzie uprawniony do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu, jaki uzyskał pracując na delegacji.

Podsumowując, należy jeszcze zaznaczyć, że pracownikowi delegowanemu mogą być wypłacone również dodatkowe świadczenia w postaci np. zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, dodatku za rozłąkę. Stanowią one przychód jednak niektóre z nich mogą być zwolnione z podatku (np. zwrot kosztów noclegów). Ważnym jest, aby pracodawca, który planuje oddelegować pracownika dokładnie przeanalizował  przepisy prawa w danym kraju pod kątem warunków jakie powinien mu zapewnić.