Czemu służy arkusz obserwacji lekcji?

Proces nauczania szkolnego ma przynieść pożądane przez nauczycieli i rodziców efekty w postaci nabycia przez uczniów określonych informacji i umiejętności. Odbywa się on z wykorzystaniem różnych metod, środków i przebiega wedle określonego planu działania. By wiedzieć, czy jest on prawidłowo realizowany, przeprowadza się kontrole.

Narzędzie pracy hospitującego

Dzięki temu nauczyciele i ich zwierzchnicy wiedzą, czy wszystko przebiega w pożądanym kierunku. Różne testy, sprawdziany i metody oceny ewaluacji, w tym arkusz obserwacji lekcji, pozwalają trzymać kadrze pedagogicznej rękę na pulsie i w razie konieczności podejmować odpowiednie działania naprawcze, korygujące.

Każdy z wysłanników kuratorium albo wydziału oświaty powinien mieć własny druk, za pomocą którego będzie obserwować poczynania podopiecznych. Prowadzenie takich usystematyzowanych notatek ułatwia zbieranie informacji o postępach uczniów w nauce oraz późniejszą analizę zgromadzonego materiału badawczego. Oprócz tego stanowi dokumentację spostrzeżeń i ułatwiają osobie dokonującej obserwacji (zwanej fachowo hospitującym) skupienie na wybranych elementach.

Jak to wygląda?

Arkusz obserwacji lekcji przybiera wiele form, które są dostępne w sieci. Nauczyciele mogą je pobrać jako gotowe materiały lub traktować jako wzorzec przydatny w opracowaniu własnego dokumentu służącego ocenie. Należy bowiem pamiętać, że nie ma idealnego arkusza. Każda obserwacja służy bowiem innemu celowi (diagnozie, kontroli, ocenie, konsultacji, doradztwu), więc wymaga użycia odpowiedniego narzędzia badawczego.

Dzięki takim arkuszom obserwacyjnym osoba hospitująca może dokonywać notatek dotyczących m.in. pracy innego nauczyciela, np. tego, jak motywuje on swoich podopiecznych, jak skutecznie rozpoznaje u uczniów poziomu wiedzy i umiejętności.