Plan nadzoru w szkole, czyli co i jak będzie robione

Szkoła to poważna organizacja. Nie ma w niej miejsca na przypadek i chaos. W końcu spoczywa na niej odpowiedzialne zadanie. Poza tym korzysta ona z publicznych pieniędzy, dlatego wszystko musi w niej być dobrze zorganizowane i przebiegać w pożądanym kierunku. Nad tym czuwa dyrektor placówki, wykonując kontrolę nadzorczą.

Realizacja polityki oświatowej w szkole

Jak wiadomo, jednostka oświatowa stanowi tylko mały trybik w większej machinie, dlatego podlega ona również ocenie instytucji zewnętrznych. Raz na jakiś czas wizytują ją wysłannicy wydziału oświaty miejscowego samorządu oraz kuratorium oświaty danego województwa. Jednak to na dyrektorze spoczywa obowiązek trzymania ręki na pulsie. Musi on czuwać nad tym, by stawiane przed szkołą zadania były realizowane na bieżąco.

W tym celu każdego roku opracowuje on plan nadzoru pedagogicznego, który jest przedstawiany radzie pedagogicznej oraz przedstawicielom grona rodziców. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z 7 października 2007 r. sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor ma na to czas do 15 września.

Współczesna szkoła opiera się na dialogu stron, a obowiązek wychowywania i edukowania potomków spoczywa także na ich rodzicielach. Ci ostatni mają więc prawo wiedzieć o akcjach dotyczących ich dzieci. Nie mogą jednak zablokować przyjęcia dokumentu i wdrożenia jego postanowień. W praktyce jednak zapisy planu są z nimi konsultowane.

Dla dobra szkoły stworzony przez dyrektora plan nadzoru powinien być poddany konsultacjom radzie pedagogicznej. W końcu to nauczyciele będą wdrażać jego postanowienia, wykonywać zadania w nim zawarte i będą rozliczani za efekty tej pracy. Mają więc moralne prawo zapoznania się z tym, co ich dotyczy, a szef placówki powinien uwzględnić oceny i sugestie grona nauczycielskiego.

Zatwierdzenie planu?

Wspomniane rozporządzenie nie wspomina o zatwierdzaniu planu nadzoru przez radę, ale nakłada na jego twórcę obowiązek uzyskania od adresatów pisemnego potwierdzenia zapoznania się z wytycznymi. Natomiast samo przedstawienie strategii może odbyć się w dowolnej formie: ustnie, poprzez prezentację na rzutniku, dostarczenie każdemu członkowi rady egzemplarza dokumentu.

Przygotowywany przez szefa placówki plan nadzoru musi być zgodny z aktualną polityką oświatową prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Może też uwzględniać specjalne wytyczne wojewódzkiego kuratora oświaty, który ustanawia je z jakiś szczególnie ważnych powodów.

Z wykonania planu nadzoru pedagogicznego dyrektor każdorazowo musi złożyć radzie pedagogicznej sprawozdanie. Ma na to czas do 31 sierpnia. W raporcie powinny znaleźć się wyniki i wnioski dotyczące realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w danej placówce.